Rehearse Gebruiksvoorwaarden / Terms of use

Rehearse Gebruiksvoorwaarden

Go to English version

Welkom bij Rehearse, een dienst van Rehearsal B.V. (“Rehearse”, “we”, “wij” of “ons”).

De Gebruiksvoorwaarden regelen jouw gebruik van Rehearse.nl (de “Website”), onze mobiele en desktop-apps (onze “Apps”) en alle daarmee verband houdende spelers, widgets, tools, applicaties, data, software, API’s (die weer kunnen vallen onder afzonderlijke API- Gebruiksvoorwaarden) en overige diensten die Rehearse aanbiedt (de “Diensten”).

Deze Gebruiksvoorwaarden, tezamen met ons Privacybeleid, Cookiebeleid en overige voorwaarden waarnaar in een of meer van deze documenten specifiek wordt verwezen, vormen een juridisch bindende overeenkomst (de “Overeenkomst”) tussen jou en Rehearse met betrekking tot jouw gebruik van de Website, Apps en Diensten (tezamen: het “Platform”).

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderverdeeld in de volgende paragrafen:

•Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden. Door Rehearse te gebruiken accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden, ons Privacybeleid en Cookiebeleid en ga je ermee akkoord je daaraan te houden.

•Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden. In deze paragraaf wordt uitgelegd dat onze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

•Beschrijving van het Platform. Dit betreft een algemene beschrijving van het Platform en de daarin vervatte features en functies.

•Jouw Rehearse-account. In deze paragraaf wordt uiteengezet wat jouw verantwoordelijkheden zijn als je ervoor kiest een Rehearse-account aan te maken.

•Jouw gebruik van het Platform. In deze paragraaf wordt uiteengezet wat jouw recht op gebruik van het Platform inhoudt, alsook de op dat gebruik van toepassing zijnde voorwaarden.

• Servicekosten voor het gebruik van Rehearse Premium

•Jouw content. Deze paragraaf gaat over eigendom van jouw content, en omvat jouw akkoord om niets te uploaden dat inbreuk maakt op de rechten van een ander.

•Licentieverlening. In deze paragraaf wordt uiteengezet hoe jouw content op Rehearse zal worden gebruikt en omvat de toestemmingen die jij verleent door jouw content te uploaden – bijvoorbeeld, het recht van andere gebruikers om naar jouw geluidsbestanden te luisteren.

•Verklaringen en garanties. Deze paragraaf bevat belangrijke toezeggingen en garanties van jouw kant wanneer je content naar Rehearse uploadt- met name, jouw toezegging dat alles dat jij uploadt en deelt jouw (intellectuele) eigendom is en dat daarmee de rechten van anderen niet worden geschonden.

•Aansprakelijkheid voor content. In deze paragraaf wordt uiteengezet dat Rehearse een hostingdienst is en dat haar gebruikers zelf aansprakelijk zijn voor het materiaal dat zij naar Rehearse uploaden.

•Inbreuk melden. In deze paragraaf wordt uiteengezet hoe je ons op de hoogte kunt stellen van enige content op Rehearse waarvan jij denkt dat deze inbreuk maakt op jouw auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht, of waarvan jij vindt dat deze onrechtmatig, beledigend, lasterlijk of anderszins in strijd is met onze Gebruiksvoorwaarden. Nadere informatie over het melden van inbreuk op auteursrecht kun je vinden op onze Auteursrecht-informatiepagina’s.

•Websites en diensten van derden. Via Rehearse kun je toegang hebben tot andere websites en diensten. In deze paragraaf wordt uitgelegd dat het hier om diensten van derden gaat die buiten de zeggenschap van Rehearse vallen.

•Blokkeren en verwijderen van content. In deze paragraaf staat duidelijk vermeld dat Rehearse content op het Platform mag blokkeren of deze van het Platform mag verwijderen.

•Herhaaldelijke inbreuk. Gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op rechten van derden of onze Gebruiksvoorwaarden schenden, lopen het risico dat hun Rehearse-accounts worden opgeschort of beëindigd,

zoals uiteengezet in deze paragraaf.

•Disclaimer. In deze paragraaf wordt uiteengezet dat Rehearse niet kan garanderen dat het Platform altijd beschikbaar zal zijn – ook een geweldig platform als het onze zal wel eens problemen hebben.

•Beperking van aansprakelijkheid. In deze paragraaf wordt een aantal zaken besproken waarvoor Rehearse niet aansprakelijk zal zijn. Zorg ervoor dat je deze paragraaf aandachtig doorleest en begrijpt.

•Vrijwaring. Gebruik je het Platform op een manier die voor ons tot schade leidt, dan dien je daarvoor verantwoordelijkheid te dragen.

•Gegevensbescherming, privacy en cookies. Het is voor ons heel belangrijk dat je begrijpt hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Alle gegevens worden in overeenstemming met ons Privacybeleid verzameld, opgeslagen en gebruikt, dus zorg ervoor dat je dit beleid aandachtig doorleest en begrijpt. Net als de meeste andere websites, maken wij gebruik van cookies zodat we kunnen analyseren hoe mensen Rehearse gebruiken en onze diensten kunnen blijven verbeteren. Ons gebruik van cookies wordt uiteengezet in ons Cookiebeleid. Let wel: als je ervoor kiest cookies in je browser niet uit te schakelen, heb je toestemming gegeven voor ons cookiegebruik zoals uiteengezet in ons Cookiebeleid, dus lees het beleid aandachtig door.

•Wijzigingen in het Platform, accounts en prijzen. Van tijd tot tijd kunnen wij genoodzaakt zijn wijzigingen aan te brengen in Rehearse. In deze paragraaf worden de rechten die jij in dat geval hebt uiteengezet. •Beëindiging. In deze paragraaf staat hoe je jouw Rehearse-account kunt beëindigen, alsook de gronden waarop wij jouw gebruik van Rehearse kunnen beëindigen.

•Overdracht aan derden. Deze paragraaf betreft het recht van Rehearse om deze Overeenkomst over te dragen aan een ander.

•Scheidbaarheid. Dit is een juridische standaardbepaling, die voorschrijft dat alle bepalingen die niet rechtsgeldig zijn, zullen worden geschrapt uit de Overeenkomst zonder de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen in de Overeenkomst aan te tasten.

•Gehele Overeenkomst. Op jouw gebruik van Rehearse zijn deze

Gebruiksvoorwaarden, ons Privacybeleid, Cookiebeleid van toepassing. Alle wijzigingen dienen schriftelijk plaats te vinden.

•Rechten van derden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de relatie tussen jou en Rehearse.

•Toepasselijk recht en jurisdictie. Over het algemeen is op al onze documenten het Duitse recht van toepassing.

•Beschikbaarstelling. In deze paragraaf vind je informatie over Rehearse, bijvoorbeeld hoe je met ons in contact kunt komen.

Aanvaarding van Gebruiksvoorwaarden

Lees deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacy- en Cookiebeleid aandachtig door. Als je niet instemt met een of meerdere bepalingen in deze documenten, zou je de Website, Apps of enige andere Dienst niet moeten gebruiken. Door het Platform te openen of te gebruiken, een account aan te maken of door informatie of content te bekijken, openen, streamen, uploaden of downloaden van of naar het Platform, verklaar en garandeer je dat je de Gebruiksvoorwaarden, het Privacy– en Cookiebeleid hebt gelezen en begrepen, dat je je hieraan zult houden, en dat je 18 jaar of ouder bent, of dat je de in jouw jurisdictie geldende meerderjarigheidsleeftijd hebt bereikt, of, als je nog geen 18 jaar bent dan wel de meerderjarigheidsleeftijd in jouw jurisdictie nog niet hebt bereikt, dat je 13 jaar of ouder bent en dat je ouder(s) of wettelijke voogd toestemming hebben gegeven voor jouw gebruik van het Platform.

Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

We behouden ons het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen dan wel anderszins aan te passen. De datum van de laatste wijziging staat onderaan deze Gebruiksvoorwaarden vermeld. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om met enige regelmaat op deze pagina te kijken om te zien of er updates zijn geweest.

Wanneer we deze Gebruiksvoorwaarden updaten, zullen we dit ondubbelzinnig duidelijk maken op de Website. Daarnaast geldt dat als er een wezenlijke wijziging in deze Gebruiksvoorwaarden wordt aangebracht (bijvoorbeeld, op grond van wet- of regelgeving of om redenen van beveiliging) nadat jij een account hebt aangemaakt, zullen

we jou daar vooraf, via een e-mailbericht naar je Rehearse-account en/ of een e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres, van in kennis stellen. Zes (6) weken na een dergelijke kennisgeving zullen de herziene Gebruiksvoorwaarden in werking treden. Je bent niet verplicht het Platform na een dergelijke kennisgeving te blijven gebruiken, maar als je jouw account binnen de genoemde termijn van zes (6) weken niet beëindigt op de wijze zoals uiteengezet in onderstaande paragraaf over Beëindiging, en je gebruik blijft maken van het Platform na afloop van de genoemde periode van zes (6) weken, word je geacht daarmee de herziene Gebruiksvoorwaarden te hebben geaccepteerd.

Beschrijving van het Platform

Het Platform is een hostingdienst. Geregistreerde gebruikers van het Platform kunnen audio, tekst, foto’s, afbeeldingen, graphics, commentaren, en andere content, data of informatie (“Content”) aanleveren, uploaden en posten, die, op aanwijzing van deze geregistreerde gebruikers, zal worden opgeslagen door Rehearse, en zal kunnen worden gedeeld en verspreid door de geregistreerde gebruikers en overige gebruikers van het Platform, met behulp van de tools en features die onderdeel uitmaken van het Platform en die onder andere toegankelijk zijn via de Website en Apps. Het Platform stelt geregistreerde gebruikers tevens in staat om met elkaar in contact te komen en bij te dragen aan discussies en het stelt alle gebruikers van de Website, Apps of bepaalde Diensten (al dan niet geregistreerd als gebruikers van het Platform) in staat om geüploade en door geregistreerde gebruikers beschikbaar gestelde Content te bekijken, te beluisteren en te delen.

We kunnen van tijd tot tijd nieuwe tools en bronnen op de Website en nieuwe versies van onze Apps uitbrengen dan wel andere diensten en/of features voor het Platform introduceren. Ook voor alle nieuwe diensten en features gelden deze Gebruiksvoorwaarden en de eventueel door ons opgestelde aanvullende gebruiksvoorwaarden voor die specifieke diensten of features.

Jouw Rehearse-account

Om gebruik te maken van het Platform is het niet verplicht je te registreren. Wel is toegang tot de Apps en bepaalde Diensten uitsluitend beschikbaar voor geregistreerde gebruikers. Wanneer je je registreert om het Platform te gebruiken, geef je je naam, het groep

abonneenummer en e-mailadres op. Zorg ervoor dat het e-mailadres dat je opgeeft geldig is en blijft. Je e-mailadres en alle overige gegevens die je ons verstrekt, zullen in overeenstemming met ons Privacybeleid worden behandeld.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van toegangsgegevens en je blijft verantwoordelijk voor alle gebruik van toegangsgegevens en voor alle daaruit voortvloeiende activiteit, ongeacht of jij toestemming voor die activiteit hebt gegeven.
Als je deze gegevens bent vergeten, als gegevens zijn gestolen, of als je denkt dat onbevoegde derden toegang tot jouw account hebben gehad, word je geadviseerd Rehearse daarvan schriftelijk in kennis te stellen. In voorkomende gevallen behouden wij ons het recht voor bepaalde namen en permalinks niet toe te staan, op te heffen, te verwijderen of opnieuw toe te wijzen, een en ander te besluiten naar ons eigen goeddunken, en kunnen wij, met of zonder voorafgaande kennisgeving, je account opschorten of beëindigen als er op dat account activiteiten plaatsvinden die, naar ons eigen goeddunken, een schending zouden (kunnen) opleveren van deze Gebruiksvoorwaarden dan wel een inbreuk op of schending van de rechten van derden of van toepasselijke wet- of regelgeving zouden (kunnen) betekenen.
Je kunt je account op ieder moment beëindigen, zoals uiteengezet in onderstaande paragraaf over Beëindiging.

Jouw gebruik van het Platform

Op voorwaarde dat je tijdens je gebruik van het Platform te allen tijde strikt voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden verleent Rehearse jou een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, herroepbaar, niet-overdraagbaar recht en licentie om het Platform te gebruiken om de op de Website geüploade en geposte Content te bekijken, om de op het Platform geplaatste audio Content – gestreamd en offline – te beluisteren en om audio Content te delen en te downloaden, met gebruikmaking van de features van het Platform waarvoor de gebruiker die de desbetreffende Content heeft geüpload (de “Uploader”) de bijbehorende functie heeft ingesteld, mits deze features en audiocontent in jouw land beschikbaar zijn.
Daarnaast, als je je registreert voor gebruik van het Platform en op voorwaarde dat je tijdens je gebruik van het Platform te allen tijde strikt voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden verleent Rehearse jou een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, herroepbaar, niet-overdraagbaar recht en licentie tot:

(i) het aanleveren, uploaden of posten en beschikbaar houden van Content naar en op het Platform, uitsluitend zoals toegestaan volgens deze Gebruiksvoorwaarden en alle overige toepasselijke voorwaarden die van tijd tot tijd op de Website worden gepost;

(ii) het deelnemen aan de verschillende gemeenschappelijke onderdelen van de Website en het communiceren met andere leden van de Rehearse-gemeenschap, mits in strikte overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en

(iii) het gebruik van Apps en andere Diensten die als onderdeel van het Platform worden aangeboden, mits in strikte overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en alle overige op die Apps of Diensten van tijd tot tijd van toepassing zijnde voorwaarden. Bovenstaande licenties worden verleend onder de strikte voorwaarde dat jij tijdens je gebruik van het Platform te allen tijde voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden met inbegrip van, zonder beperking, het volgende:

(i) Je mag audio Content van (enig deel van) het Platform niet kopiëren, rippen of vastleggen, of proberen te kopiëren, te rippen of vast te leggen, anders dan door middel van download of opslag voor het offline beluisteren in het geval dat de desbetreffende Uploader ervoor heeft gekozen het downloaden of offline beluisteren van de desbetreffende Content toe te staan.

(ii) Het is te allen tijde verboden Content op of van het Platform te bewerken, kopiëren, opnieuw uit te geven, beschikbaar te stellen of anderszins openbaar te maken, weer te geven, uit te voeren, over te dragen, te delen, verspreiden of anderszins te gebruiken dan wel exploiteren, behalve (i) te allen tijde tijdens jouw gebruik van de desbetreffende Content als het jouw eigen Content betreft, of (ii) waar dit is toegestaan op grond van deze Gebruiksvoorwaarden, en valt binnen de door de Uploader gestelde parameters).

(iii) Je mag Content (behalve je eigen Content) niet zodanig gebruiken dat een afzonderlijke content service ontstaat of dat een deel van het Platform wordt gekopieerd.
(iv) Je mag geen gebruik maken van scraping of vergelijkbare technieken om Content samen te voegen, een andere bestemming te geven, opnieuw uit te geven of anderszins te gebruiken.

(v) Je mag geen technieken inzetten of gebruik maken van diensten, geautomatiseerd of anderszins, die zijn bedoeld om een verkeerde voorstelling te geven van de populariteit van jouw Content op het Platform, dan wel van jouw activiteit op het Platform, met inbegrip van, zonder beperking, door het gebruik van bots, botnets, scripts, apps, plugins, extensions of andere geautomatiseerde middelen om accounts

aan te maken, in te loggen, volgers toe te voegen aan je account, Content af te spelen, andere gebruikers (niet meer) te volgen, berichten te versturen, reacties te posten, of anderszins in jouw eigen belang te handelen, met name wanneer deze activiteiten veel of herhaaldelijk plaatsvinden. Het is niet toegestaan dergelijke technieken of diensten aan andere gebruikers van het Platform aan te bieden of de beschikbaarheid daarvan bij andere gebruikers van het Platform te promoten.
(vi) Je mag handelsmerken, auteursrechten of andere eigendoms- of wettelijke kennisgevingen in of op het Platform, of Content op het Platform (behalve jouw eigen Content) niet veranderen of verwijderen of proberen deze te veranderen of te verwijderen.
(vii) Het is niet toegestaan (a) de objectcode van de Website, Apps of Diensten te kopiëren of bewerken dan wel derden toe te staan dit te doen, (b) enige bron of objectcode van enig deel van het Platform te “reverse-engineeren”, demonteren, decompileren, wijzigen of proberen deze te achterhalen, (c) de kopieerbeveiliging of territoriale beperkingen (proberen te) omzeilen of kopiëren, of (d) jezelf toegang te verschaffen tot informatie over het beheer van rechten met betrekking tot Content die niet van jou is.
(viii) Je mag het Platform niet gebruiken voor het uploaden, posten, opslaan, doorzenden, weergeven, kopiëren, verspreiden, promoten, beschikbaar (blijven) stellen of anderszins openbaar maken van: •kwetsende, lasterlijke, pornografische of obscene Content, die aanmoedigt of aanzet tot geweld, terrorisme, illegale handelingen, of haat op grond van ras, etniciteit, culturele identiteit, religie, invaliditeit, geslacht, identiteit of seksuele voorkeur, of die anderszins, naar het redelijk oordeel van Rehearse, bezwaarlijk is;
•informatie, Content of ander materiaal dat de rechten van derden schendt, plagieert, verduistert of daarop een inbreuk vormt, met inbegrip van, zonder beperking, auteursrecht, merkrechten, privacy- of publiciteitsrechten, vertrouwelijke informatie of enig ander recht; •Content die in strijd is met wet- of regelgeving, een gerechtelijk bevel of die anderszins, naar het redelijk oordeel van Rehearse, illegaal of onrechtmatig is;
•materiaal van welke soort ook dat een virus, Trojaans paard, spyware, adware, malware, bot, tijdbom, worm, of andere schadelijke componenten bevat, die het Platform, servers of netwerken die onderdeel vormen van of in verbinding staan met het Platform (mogelijk) overbelasten, beschadigen of verstoren, of die (mogelijk) het gebruik en genot van het Platform voor andere gebruikers beperken of hinderen, of

•ongevraagde of onbevoegde advertenties, reclameboodschappen, spam of enige andere vorm van aanbiedingen. (ix) Je mag geen gedrag vertonen dat een strafbaar feit zou opleveren of dat aanleiding zou geven tot civiele aansprakelijkheid dan wel anderszins in strijd zou zijn met wet- of regelgeving, noch mag je dit soort gedrag aanmoedigen of daartoe aanzetten, uitnodigen of dit gedrag promoten.
(x) Je mag toegang tot het Platform of Content op het Platform niet verhuren, verkopen of leasen.
(xi) Je mag jezelf niet moedwillig uitgeven voor een andere persoon of andere entiteit of op andere wijze een verkeerde voorstelling geven van jouw betrokkenheid bij een persoon of entiteit, bijvoorbeeld, door een account aan te maken op naam van een andere persoon of een ander bedrijf, of door berichten te versturen uit naam van een andere persoon. (xii) Je mag andere gebruikers of werknemers van Rehearse niet stalken, exploiteren, bedreigen, beledigen of anderszins lastigvallen. (xiii) Je mag het account, groepsabonneenummer of andere informatie van een andere persoon niet gebruiken of proberen te gebruiken, behalve met de uitdrukkelijke toestemming daartoe van die andere persoon.
(xiv) Je mag een Rehearse-account niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Rehearse aan derden verkopen of overdragen, of een aanbod daartoe doen.
(xv) Je mag geen persoonsgegevens van of andere informatie over andere gebruikers verzamelen of proberen te verzamelen, onder andere, zonder beperking, door gebruik te maken van spiders of andere vormen van scraping.
(xvi) Het is niet toegestaan (a) databeveiligingsmaatregelen die Rehearse of Uploaders hebben getroffen te schenden, omzeilen of proberen deze maatregelen te schenden of te omzeilen, (b) jezelf toegang te verschaffen tot gegevens die niet voor jouw gebruik zijn bestemd of tot materiaal dat niet voor jouw gebruik is bestemd of daar een poging toe doen, (c) in te loggen of proberen in te loggen op een server of account zonder daarvoor bevoegd te zijn, (d) een poging te doen de eventuele kwetsbaarheid van servers, het systeem of netwerk van Rehearse te scannen of te testen of te proberen de gegevensbeveiliging of authenticatieprocedures van Rehearse te kraken, (e) op welke wijze dan ook te proberen in te grijpen in de Website of de Diensten, met inbegrip van, zonder beperking, het hacken van de servers of het systeem van Rehearse, het planten van een virus, overbelasting, e-mailbombardementen of crashing. Onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel van Rehearse op grond van deze

Gebruiksvoorwaarden, behoudt Rehearse zich het recht voor om onderzoek te verrichten in alle gevallen waarin sprake lijkt te zijn van een van bovengenoemde situaties, en om zulke kwesties te melden bij en samen te werken met de desbetreffende rechtshandhavingsinstanties bij de vervolging van gebruikers die een aandeel hadden in dit soort schendingen.
Je gaat ermee akkoord tijdens je gebruik van het Platform te allen tijde te voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, en erkent en gaat ermee akkoord dat Rehearse het recht heeft om, naar haar eigen goeddunken, jouw account te beëindigen of om andere actie te ondernemen die wij nodig achten indien jij een van bovengenoemde voorwaarden of de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden schendt. Dit kan ook betekenen dat er tegen de desbetreffende gebruikers gerechtelijke stappen worden ondernomen en/of dat er aangifte wordt gedaan bij de relevante instanties.

Servicekosten voor het gebruik van Rehearse Premium

(i) Door u te registreren voor de Service, stemt u ermee in de vergoedingen te betalen die zijn aangewezen voor de Premium-functies in overeenstemming met dit artikel (i). Onder voorbehoud van uw recht om de Service te beëindigen voor het verstrijken van een proefperiode, indien van toepassing, gaat u ermee akkoord de toepasselijke bedragen te betalen voor de daarin vermelde minimumperiode. De term
“maand” (of “maandelijks”) wordt hierin gedefinieerd als een cyclus van 30 dagen; “jaar” (of “jaarlijks” of “jaarlijks”) wordt gedefinieerd als een cyclus van 360 dagen. Als u de Service opent via het iOS-platform, wordt de betaling bij bevestiging van de aankoop in rekening gebracht op uw iTunes-account.

(ii) Uw abonnement loopt automatisch door. In de Instellingen van de app kun je de datum zien waarop je huidige Premium-abonnementen lopen. Alle abonnementen vereisen een verbintenis voor een minimale periode (s) (“Service Level Period”) en kunnen bijgevolg niet worden opgezegd tot het einde van de Service Level Periode. U kunt op elk moment tijdens uw abonnementsperiode een ander jaarabonnement kiezen om te verlengen, dat ingaat aan het einde van uw dan geldende abonnement. Aan het einde van uw maandelijks of jaarlijks abonnement wordt het automatisch verlengd, tenzij u uw abonnement opzegt of uw betalingen stopzet. Alle vergoedingen en kosten worden niet terugbetaald.

(iii) De vergoedingen, kosten en betalingen hieronder zijn exclusief en u bent als enige verantwoordelijk voor het betalen van belastingen, heffingen, overheidsheffingen of andere kosten die worden opgelegd door een belastingautoriteit of andere regelgevende instantie met betrekking tot uw gebruik van de Service. U bent als enige verantwoordelijk voor het regelen van de betaling voor alle aanvullende of premiekosten voor uw gebruik van services van derden via de Service.

(III) REHEARSAL BV BEHOUDT TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR OM HAAR VERGOEDINGEN EN FACTURERINGSMETHODEN TE WIJZIGEN, MET INBEGRIP VAN DE TOEVOEGING VAN AANVULLENDE KOSTEN OF AFZONDERLIJKE INHOUDSOPGAVE OF DIENSTEN DIE DOOR REHEARSE WORDEN GELEVERD.

Jouw content

Alle audio, tekst, foto’s, afbeeldingen, graphics, commentaren, en overige content, gegevens of informatie die je uploadt, opslaat, doorzendt, aanlevert, wisselt of beschikbaar stelt aan of via het Platform (hierna te noemen “Jouw Content”) is door jou gegenereerd en jouw exclusieve (intellectuele) eigendom en valt uitsluitend onder jouw zeggenschap, niet door of van Rehearse.

Rehearse claimt geen eigendomsrechten op Jouw Content, en jij erkent hierbij uitdrukkelijk en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Jouw Content jouw eigen verantwoordelijkheid is en blijft.
Onverminderd de voorwaarden die zijn uiteengezet onder Jouw gebruik van het Platform, mag je zonder daartoe de noodzakelijke rechten te hebben geen Content uploaden, opslaan, verspreiden, versturen, doorzenden, weergeven, uitvoeren, beschikbaar (blijven) stellen, of anderszins openbaar maken. In het bijzonder, ieder ongeautoriseerd gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in Jouw Content (door, onder andere, het verveelvoudigen, verspreiden/distribueren, wijzigen, bewerken, openbaar maken, uitvoeren, het maken van afgeleide werken, het beschikbaar stellen of anderszins mededelen aan het publiek via het Platform), ongeacht of dit ongeautoriseerd is of later zal worden, kan een inbreuk opleveren op de rechten van derden en is strikt verboden. Iedere inbreuk kan leiden tot beëindiging van jouw toegang tot het Platform, zoals uiteengezet in onderstaande paragraaf betreffende Herhaaldelijke inbreuken, en kan tevens leiden tot een

civielrechtelijke procedure of strafrechtelijke vervolging door of namens de desbetreffende rechthebbende.
We kunnen je van tijd tot tijd uitnodigen of jou de middelen verschaffen om feedback te geven over het Platform. De feedback die je in een dergelijk geval geeft, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd en Rehearse heeft het recht, maar niet de plicht, dergelijke feedback ongelimiteerd te gebruiken.

Licentieverlening

Door Jouw Content naar het Platform te uploaden of te posten, zet je een geautomatiseerd proces in werking ter transcodering van audio Content en geef je Rehearse opdracht Jouw Content op te slaan op servers, van waaruit je het gebruik, de wijze van verveelvoudiging, doorzending, verspreiding, openbare weergave, openbare uitvoering, beschikbaarstelling (waaronder begrepen of het gebruikers zal worden toegestaan offline naar je Content te luisteren) en overige openbaarmaking van Jouw Content op het Platform en elders waar de Diensten worden gebruikt, kunt controleren en toestaan. Voor zover noodzakelijk voor het door Rehearse aan jou verschaffen van de bovengenoemde hostingdiensten, voor het uitvoeren van de taken die in deze Gebruiksvoorwaarden worden uiteengezet, met inbegrip van de verspreiding van reclame of ander promotiemateriaal op ons Platform en/of om jouw gebruik van het Platform mogelijk te maken, verleen je ons hierbij de daartoe benodigde licenties op een beperkte, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije en volledig betaalde basis.

Door Jouw Content te uploaden naar het Platform, verleen je tevens een beperkte, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, volledig betaalde licentie aan andere gebruikers van het Platform, en aan operators en gebruikers van andere websites, apps en/of platformen met welke Jouw Content is gedeeld, om Jouw Content te gebruiken, te kopiëren, offline te beluisteren, opnieuw te posten, door te zenden of anderszins te verspreiden, openbaar weer te geven, openbaar uit te voeren, te bewerken, als basis te nemen voor afgeleide werken, samen te stellen, beschikbaar te stellen en anderszins openbaar te maken, met gebruikmaking van de features van het Platform van tijd tot tijd, en binnen de door jou bij het gebruik van de Diensten ingestelde parameters. Jij kunt de beschikbaarheid van bepaalde Content te allen tijde voor andere gebruikers van het Platform en gebruikers van Gelinkte Diensten beperken met behulp van de beheermodule voor elk geluid dat je uploadt, met inachtneming van de bepalingen van de onderstaande

Disclaimer. Niettegenstaande het voorgaande, verlenen deze Gebruiksvoorwaarden geen enkel recht aan een andere gebruiker van het Platform ten aanzien van bij jou in eigendom zijnde jouw (handels)naam, logo, merk en/of dienstmerk die jij hebt geüpload als onderdeel van Jouw Content (bijvoorbeeld jouw profielfoto) (“Merken”), behoudens het recht om die Merken te verveelvoudigen, openbaar te maken, beschikbaar te stellen en anderszins openbaar te maken, automatisch en ongewijzigd, in het kader van het opnieuw posten van geluidsbestanden waarmee jij deze Merken in verband hebt gebracht. De licenties in deze paragraaf worden voor elk door jou naar het Platform geüploade Content-item afzonderlijk verleend. Licenties ten aanzien van audiocontent, en beelden of tekst in jouw account, zullen (met inachtneming van de volgende paragraaf van deze Gebruiksvoorwaarden) automatisch eindigen wanneer jij zulke Content van je account verwijdert. Verwijdering van audio Content van je account zal automatisch tot gevolg hebben dat de desbetreffende bestanden van de systemen en servers van Rehearse worden gewist. Als jij (een deel van) Jouw Content beschikbaar hebt gesteld voor offline luisteren, kan nadat een item van Jouw Content is gewist of de mogelijkheid voor andere gebruikers om deze Content offline te beluisteren is verwijderd, Content tijdelijk voor andere gebruikers van het Platform beschikbaar blijven als deze de desbetreffende Content op hun apparaten hebben opgeslagen om offline te beluisteren.
Alle Content behalve Jouw Content is het eigendom van de desbetreffende Uploader, en daarop zijn of kunnen auteursrechten, merkrechten of andere (intellectuele) eigendomsrechten rusten. Het is niet toegestaan dergelijke Content te downloaden, verveelvoudigen, verspreiden, doorzenden, opnieuw te uploaden, opnieuw uit te brengen, weer te geven, verkopen, te belasten met een licentie, beschikbaar te stellen of anderszins openbaar te maken of te exploiteren voor enig doel behalve via de features van het Platform van tijd tot tijd en binnen de door de Uploader op het Platform gestelde parameters dan wel met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Uploader. Wanneer je Content van een andere gebruiker opnieuw post of opneemt in een afspeellijst of station of wanneer je offline luistert naar Content van een andere gebruiker, verkrijg je geen (intellectueel) eigendomsrecht op die Content. Met inachtneming van de in deze paragraaf uitdrukkelijk toegekende rechten, behoudt de desbetreffende Uploader alle rechten op de Content.

Verklaringen en garanties

Hierbij verklaar en garandeer je als volgt jegens Rehearse:
(i) Jouw Content – en alle afzonderlijke onderdelen daarvan – is een origineel werk van jou, of je hebt alle rechten, licenties, toestemmingen en/of vergunningen verkregen die nodig zijn voor het gebruik ervan op elk moment voor ieder denkbaar gebruik en (indien en voor zover relevant) je machtigt Rehearse om Jouw Content en alle onderdelen daarvan te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van, zonder beperking, het recht Jouw Content te uploaden, verveelvoudigen, op te slaan, door te zenden, te verspreiden, te delen, weer te geven, uit te voeren, beschikbaar te stellen (met inbegrip van offline luisteren) en anderszins openbaar te maken, op, door of via het Platform, alle Diensten en Gelinkte Diensten.
(ii) Jouw Content en de beschikbaarheid daarvan op het Platform vormt geen inbreuk op of schending van en zal geen inbreuk vormen op of schending zijn van de rechten van derden, met inbegrip van, zonder beperking, intellectuele eigendomsrechten, uitvoeringsrechten, privacy- of publiciteitsrechten, of rechten op vertrouwelijke informatie.
(iii) Je hebt van alle personen die in Jouw Content voorkomen alle noodzakelijke licenties en/of toestemmingen verkregen voor het opnemen van hun naam, stem, performance of gelijkenis in Jouw Content en voor openbaarmaking daarvan op het Platform en via Gelinkte Diensten.
(iv) Jouw Content, met inbegrip van berichten die je mogelijk op de Website post, is niet onrechtmatig, beledigend, lasterlijk, pornografisch of obsceen en zal dat ook in de toekomst niet zijn, en zal geen reclame zijn voor of aanzetten tot geweld, terrorisme, illegale handelingen of haat op grond van ras, etniciteit, culturele identiteit, religie, invaliditeit, geslacht, identiteit of seksuele voorkeur.
(v) Jouw Content creëert, nu en in de toekomst, geen aansprakelijkheid aan de kant van Rehearse, haar dochtermaatschappijen, de aan haar gelieerde entiteiten, haar rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden, of hun respectievelijke werknemers, agenten, directeuren, functionarissen en/of aandeelhouders. Rehearse behoudt zich het recht voor Jouw Content te verwijderen, je toegang tot het Platform op te schorten of te beëindigen en/of alle wettelijke rechtsmiddelen in te zetten als wij van mening zijn dat Jouw Content in strijd is met bovenstaande verklaringen of garanties, of dat deze anderszins een inbreuk vormt op de rechten van een andere persoon dan wel strijdig is met wet- of regelgeving. Aansprakelijkheid voor content

Hierbij erken je en ga je ermee akkoord dat Rehearse (i) content en andere informatie opslaat op aanwijzing, verzoek en met toestemming van haar gebruikers, (ii) slechts optreedt als passief doorgeefluik en/of host voor het uploaden, opslaan en verspreiden van dergelijke content, en (iii) geen actieve rol speelt en niet behulpzaam is bij de presentatie of het gebruik van de content. Je bent zelf verantwoordelijk voor alle Content die je uploadt, post of verspreidt naar, op of via het Platform, en voor zover rechtens toegestaan, sluit Rehearse alle aansprakelijkheid voor alle content (waaronder ook Jouw Content) uit alsook voor de daarmee verband houdende activiteiten van haar gebruikers.

Hierbij erken je en ga je ermee akkoord dat Rehearse de door haar gebruikers gecreëerde en geüploade content niet kan en zal controleren, en dat noch Rehearse noch haar dochtermaatschappijen, de aan haar gelieerde entiteiten, haar rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden, werknemers, agenten, directeuren, functionarissen en aandeelhouders enige verplichting hebben, en dat zij het Platform kan controleren op ongepaste content of content die (mogelijk) een inbreuk vormt op de rechten van derden, of die anderszins in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden of toepasselijk recht is geüpload, maar dat zij daartoe geen enkele verplichting op zich neemt.
Rehearse en haar dochtermaatschappijen, de aan haar gelieerde entiteiten, haar rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden, werknemers, agenten, directeuren, functionarissen en aandeelhouders sluiten hierbij, voor zover rechtens toegestaan, alle aansprakelijkheid uit die mogelijk voortvloeit uit content die gebruikers naar het Platform hebben geüpload, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, claims op grond van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, privacy- of publiciteitsrechten, claims met betrekking tot de publicatie van beledigend, lasterlijk, pornografisch of obsceen materiaal, of claims met betrekking to de volledigheid, juistheid, gangbaarheid of betrouwbaarheid van door gebruikers van het Platform verstrekte informatie. Door het Platform te gebruiken, doe je onherroepelijk afstand van het recht tegen Rehearse of haar dochtermaatschappijen, de aan haar gelieerde entiteiten, rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden, werknemers, agenten, directeuren, functionarissen of aandeelhouders een claim in te dienen op een van bovenstaande gronden.

Inbreuk melden

Als je op het Platform content aantreft waarvan jij meent dat deze inbreuk maakt op jouw auteursrecht, kun je dit bij ons melden via een

van de methoden die staan vermeld op onze Auteursrecht- informatiepagina’s.
Als je er de voorkeur aan geeft schriftelijk melding te doen, verstrek ons dan in ieder geval de volgende informatie:
•een verklaring dat je Content hebt aangetroffen op Rehearse die inbreuk maakt op jouw auteursrecht of het auteursrecht van een derde partij namens welke jij bevoegd bent op te treden;
•een beschrijving van het (de) met auteursrecht beschermde werk(en) waarop naar jouw mening inbreuk is gemaakt;
•een beschrijving van de Content waarop volgens jou inbreuk is gemaakt en de Rehearse-URL(of URL’s) waaronder deze Content te vinden is;
•je volledige naam, adres en telefoonnummer, een geldig e-mailadres waarop je te bereiken bent, en, als je die hebt, je Rehearse- gebruikersnaam;
•een verklaring van jou dat je in goed vertrouwen van mening bent dat voor het betwiste gebruik van het materiaal geen toestemming is gegeven door de eigenaar van het auteursrecht of diens agent of dat dit gebruik rechtens niet is toegestaan, en
•een verklaring van jou dat de informatie in jouw melding klopt en dat je bevoegd bent om namens de eigenaar van het beweerdelijk geschonden exclusieve recht op te treden.
E-mail je melding naar ons via info@rehearse.nl en/of verstuur deze per post naar het volgende adres:
Rehearsal B.V.
Van der Burghstraat 9
3341 GS HI Ambacht
Nederland

Bovenstaande procedure geldt uitsluitend voor auteursrechten. Als je Content aantreft waarvan je meent dat deze in strijd is met jouw merkrechten, e-mail je melding dan naar info@rehearse.nl. In alle overige gevallen waarin je Content aantreft die een inbreuk vormt op of in strijd is met een of meerdere van je andere rechten, en die jij beoordeelt als lasterlijk, pornografisch, obsceen, racistisch of anderszins algemeen aanstootgevend, of waarvan jij vindt dat deze een imitatie, belediging of spam betreft of die jij anderszins beoordeelt als schending van deze Gebruiksvoorwaarden of toepasselijk recht, kun je dit aan ons melden op info@rehearse.nl.

Websites en diensten van derden

Het Platform kan je toegang verschaffen tot websites, databases, netwerken, servers, informatie, software, programma’s, systemen, directories, applicaties, producten of diensten van derden, met inbegrip van, zonder beperking, gelinkte diensten (hierna te noemen “Externe Diensten”).

Rehearse heeft of houdt geen zeggenschap over Externe Diensten, en is niet en kan niet verantwoordelijk zijn voor hun content, werking of gebruik. Door een link of het op andere wijze verschaffen van toegang naar Externe Diensten, geeft Rehearse geen uitdrukkelijke dan wel impliciete verklaring, garantie of goedkeuring, ten aanzien van de wettigheid, juistheid, kwaliteit of authenticiteit van content, informatie of diensten die dergelijke Externe Diensten aanbieden.

Externe Diensten kunnen hun eigen gebruiksvoorwaarden en/of privacybeleid hebben, en de gebruiken en vereisten kunnen verschillen van de gebruiken en eisen die Rehearse ten aanzien van haar Platform hanteert. Je bent zelf verantwoordelijk voor het lezen van eventuele gebruiksvoorwaarden, een eventueel privacybeleid of andere voorwaarden die gelden voor jouw gebruik van deze Externe Diensten; het gebruik van deze Externe Diensten is voor jouw eigen risico. Je wordt geadviseerd redelijkerwijs onderzoek te doen alvorens enige transactie, financieel of anderszins, online of offline, aan te gaan met een derde die in verband staat met Externe Diensten.

Externe diensten

Je bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om jezelf te beschermen tegen fraude wanneer je gebruik maakt van Externe Diensten, en om je computersysteem te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden, en overige schadelijke of destructieve content en schadelijk en destructief materiaal dat mogelijk in de Externe Diensten is vervat of daaruit kan voortvloeien. Rehearse wijst alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor schade naar aanleiding van jouw gebruik van Externe Diensten, en hierbij doe je onherroepelijk afstand van claims tegen Rehearse met betrekking tot de inhoud of werking van Externe Diensten.

Afschermen en verwijderen van content

Niettegenstaande het feit dat Rehearse geen wettelijke verplichting heeft om de content op het Platform te controleren, behoudt Rehearse zich het recht voor op ieder moment content af te schermen, te verwijderen

of te wissen, en de toegang tot content te beperken, om welke reden dan ook en zonder daarvoor enige aansprakelijkheid te aanvaarden, met inbegrip van, zonder beperking, als Rehearse reden heeft om aan te nemen dat de desbetreffende content (mogelijk) een inbreuk vormt op de rechten van derden, is geüpload of gepost in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, of toepasselijk recht, dan wel voor Rehearse anderszins onacceptabel is.
Houd er ook rekening mee dat individuele Uploaders zeggenschap hebben over de audiocontent die zij van tijd tot tijd in hun account opslaan, en dat zij alle audiocontent of andere content zonder kennisgeving mogen verwijderen. Je hebt geen recht op voortdurende toegang tot een bepaald item van bepaalde content en Rehearse is niet aansprakelijk als je geen toegang meer hebt tot een bepaald item vanwege het feit dat dit van het Platform is verwijderd, door Rehearse of de desbetreffende uploader.

Herhaaldelijke inbreuken

Rehearse zal jouw toegang tot het Platform opschorten of beëindigen als je naar het redelijk oordeel van Rehearse herhaaldelijk deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden.
Wanneer wij, in overeenstemming met onze meldingsprocedure of toepasselijk recht, een geldige melding ontvangen van een derde dat Jouw Content inbreuk maakt op het auteursrecht van die derde, zullen we jou een schriftelijke waarschuwing van die strekking sturen. Elke gebruiker die meer dan twee van deze waarschuwingen heeft ontvangen, loopt het risico dat zijn toegang tot het Platform met onmiddellijke ingang wordt beëindigd.

Tevens zullen we je account zonder waarschuwing opschorten of beëindigen wanneer wij daartoe het bevel krijgen van een rechtbank, en/ of in andere voorkomende gevallen, te bepalen naar eigen goeddunken van Rehearse. Let wel: er vindt geen restitutie plaats aan Licentiehouders van wie het account is beëindigd als gevolg van een herhaaldelijke inbreuk of schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer

HET PLATFORM, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DE WEBSITE, DE APPS EN ALLE CONTENT EN DIENSTEN DIE DOOR OF VIA DE WEBSITE, DE APPS, DE DIENSTEN OF ANDERSZINS TOEGANKELIJK ZIJN, WORDEN AANGEBODEN “ZOALS HET IS”,

“ZOALS BESCHIKBAR”, EN “MET ALLE FOUTEN”.
Rehearse TRACHT WELISWAAR REDELIJKERWIJS ALLE FOUTEN EN GEBREKEN IN HET PLATFORM ZO SNEL ALS PRAKTISCH HAALBAAR IS NADAT DEZE ONDER HAAR AANDACHT ZIJN GEBRACHT TE HERSTELLEN, MAAR Rehearse DOET GEEN TOEZEGGINGEN EN GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN VAN WELKE SOORT DAN OOK AF (UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET) MET BETREKKING TOT DE WEBSITE, DE APPS, DE DIENSTEN OF EEN DEEL OF GEDEELTEN DAARVAN, CONTENT, OF GELINKTE DIENSTEN OF OVERIGE EXTERNE DIENSTEN. Rehearse GARANDEERT NIET DAT JOUW GEBRUIK VAN HET PLATFORM ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN HERSTELD OF DAT HET PLATFORM OF EEN DEEL OF GEDEELTEN DAARVAN, DE CONTENT, OF DE SERVERS WAAROP HET PLATFORM DRAAIT VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN ZIJN OF ZULLEN ZIJN. Rehearse GARANDEERT NIET DAT DOORZENDING VAN NAAR HET PLATFORM GEÜPLOADE CONTENT VEILIG ZAL ZIJN OF DAT ELEMENTEN VAN HET PLATFORM DIE ONBEVOEGDE TOEGANG, ONBEVOEGD DELEN OF ONBEVOEGD DOWNLOADEN VAN CONTENT MOETEN VOORKOMEN, IN ALLE GEVALLEN EFFECTIEF ZULLEN ZIJN, EN GARANDEERT NIET DAT JOUW GEBRUIK VAN HET PLATFORM IN EEN BEPAALDE JURISDICTIE RECHTMATIG IS.

Rehearse EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, DE AAN HAAR GELIEERDE ENTITEITEN, RECHTSOPVOLGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN, ALSOOK HUN RESPECTIEVELIJKE WERKNEMERS, AGENTEN, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN EN AANDEELHOUDERS, WIJZEN, VOOR ZOVER RECHTENS TOEGESTAAN, ALLE HIERVOOR GENOEMDE GARANTIES EN ALLE OVERIGE HIER NIET UITDRUKKELIJK VERMELDE GARANTIES UITDRUKKELIJK AF, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

INDIEN HET RECHT VAN EEN JURISDICTIE AFWIJZING VAN IMPLICIETE OF ANDERE GARANTIES ZOALS HIERBOVEN UITEENGEZET, BEPERKT OF VERBIEDT, ZIJN DE BOVENGENOEMDE DISCLAIMERS NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER HET RECHT VAN DIE JURISDICTIE VAN TOEPASSING IS

OP DEZE OVEREENKOMST.

Beperking van aansprakelijkheid

DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN Rehearse OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST MET JOU BEDRAAGT IN GEEN GEVAL MEER DAN 100 EURO OF DE HOOGTE VAN DE DOOR JOU AAN Rehearse EVENTUEEL GEDURENDE DE LAATSTE TWAALF (12) MAANDEN BETAALDE BEDRAGEN VOOR DE DIENSTEN DIE AAN DE CLAIM TEN GRONDSLAG LIGGEN.

Rehearse EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, DE AAN HAAR GELIEERDE ENTITEITEN, RECHTSOPVOLGERS, EN RECHTVERKRIJGENDEN, EN HUN RESPECTIEVELIJKE WERKNEMERS, AGENTEN, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN EN AANDEELHOUDERS, ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR: 1VERLIES OF SCHADE VOORTVLOEIEND UIT:

(A) HET FEIT DAT JE NIET IN STAAT BENT OM HET PLATFORM OF EEN DEEL OF GEDEELTEN DAARVAN TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, OF OM CONTENT OF EXTERNE DIENSTEN VIA HET PLATFORM TE OPENEN;

(B) WIJZIGINGEN DIE Rehearse KAN AANBRENGEN AAN HET PLATFORM OF EEN GEDEELTE DAARVAN, OF EEN TIJDELIJKE OF PERMANENTE OPSCHORTING OF BEËINDIGING VAN DE TOEGANG TOT HET PLATFORM OF CONTENT IN OF VANUIT EEN OF ALLE GEBIED(EN);
(C) TEGEN JOU DOOR EEN DERDE-RECHTHEBBENDE GENOMEN MAATREGELEN MET BETREKKING TOT EEN BEWEERDELIJKE INBREUK OP DE RECHTEN VAN DIE DERDE IN VERBAND MET JOUW CONTENT OF JOUW GEBRUIK VAN HET PLATFORM, OF EEN ONDERNOMEN ACTIE IN HET KADER VAN EEN ONDERZOEK DOOR Rehearse OF DE DESBETREFFENDE WETSHANDHAVENDE INSTANTIE INZAKE JOUW GEBRUIK VAN HET PLATFORM;
(D) FOUTEN OF GEBREKEN IN DE TECHNISCHE WERKING VAN HET PLATFORM, OF EEN ONJUISTHEID OF GEBREK IN CONTENT OF DAARMEE VERBAND HOUDENDE INFORMATIE;
(E) HET DOOR JOU NIET AAN Rehearse VERSCHAFFEN VAN DE JUISTE OF VOLLEDIGE INFORMATIE, OF HET NIET OP PASSENDE WIJZE GEHEIMHOUDEN VAN JE GEBRUIKERSNAAM OF WACHTWOORD;
(F) WANGEDRAG VAN ANDERE GEBRUIKERS OF DERDEN DIE HET PLATFORM GEBRUIKEN, MET NAME SCHENDING VAN DE

OVEREENKOMST ;
1VERLIES VAN OF SCHADE AAN COMPUTERHARDWARE OF -SOFTWARE, VERLIES VAN GEGEVENS (MET INBEGRIP VAN JOUW CONTENT), OF VERLIES OF SCHADE DOOR EEN BEVEILIGINGSLEK, EN/OF
2WINSTDERVING, OF ANDER DOOR JOU GELEDEN VERLIES ALS ONVOORZIENBAAR GEVOLG VAN EEN SCHENDING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN DOOR Rehearse. VERLIEZEN ZIJN VOORZIENBAAR WANNEER JIJ EN Rehearse DEZE VERLIEZEN HADDEN KUNNEN VERWACHTEN OP HET MOMENT WAAROP JIJ AKKOORD GING MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. INDIRECT VERLIES, ZOALS EEN GEMISTE KANS, WORDT DAAROM NIET GEZIEN ALS EEN VOORZIENBAAR VERLIES.
ELKE CLAIM OF VORDERING DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET JOUW GEBRUIK VAN HET PLATFORM DIENT ZO SPOEDIG MOGELIJK BIJ Rehearse TE WORDEN GEMELD. MOGELIJK IS OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, EN ZIJN DE BOVENGENOEMDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN DAAROM NIET OP JOU VAN TOEPASSING. IN DIE GEVALLEN ERKEN JE EN GA JE ERMEE AKKOORD DAT DIE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN EEN WEERSPIEGELING VORMEN VAN EEN REDELIJKE EN BILLIJKE RISICOVERDELING TUSSEN JOU EN Rehearse EN DAT HET FUNDAMENTELE ELEMENTEN ZIJN VAN DE AFSPRAAK TUSSEN JOU EN Rehearse EN DAT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN Rehearse BEPERKT ZAL BLIJVEN TOT DE RECHTENS MAXIMAAL TOEGESTANE HOOGTE.
NIETS IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VORMT EEN BEPERKING OF UITSLUITING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN Rehearse, HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, RECHTSOPVOLGERS, RECHTVERKRIJGENDEN, OF HUN RESPECTIEVELIJKE WERKNEMERS, AGENTEN, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN EN/OF AANDEELHOUDERS : (I) VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN HAAR OF HUN NALATIGHEID, (II) VOOR ENIGE VORM VAN FRAUDE OF BEDROG, (III) VOOR SCHADE ALS GEVOLG VAN OPZET OF GROVE NALATIGHEID, OF (IV) IN GEVAL VAN ENIGE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE RECHTENS NIET KAN WORDEN BEPERKT OF UITGESLOTEN.

Vrijwaring

Hierbij ga je ermee akkoord Rehearse, haar rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden, de aan haar gelieerde entiteiten, vertegenwoordigers, bestuurders, functionarissen, werknemers en aandeelhouders te vrijwaren van, verdedigen tegen en schadeloos te houden ten aanzien van alle vorderingen, verplichtingen, schade, verlies en kosten, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, als gevolg van:

(i) jouw schending van deze Gebruiksvoorwaarden;
(ii) vorderingen van derden op grond van een inbreuk op auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht dan wel een schending van privacy die voortvloeit uit de hosting van Jouw Content op het Platform, en/of het door jou beschikbaar stellen daarvan aan andere gebruikers van het Platform, en/of het daadwerkelijk gebruik van Jouw Content door andere gebruikers van het Platform of Gelinkte Diensten in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de door jou gestelde parameters voor het verspreiden en delen van Jouw Content; (iii) activiteit die verband houdt met jouw account, dan wel door jou dan wel door een andere persoon die, met of zonder jouw toestemming, jouw account opent, tenzij die activiteit werd veroorzaakt door het handelen of verzuim van Rehearse.
Gegevensbescherming, privacy en cookies
Alle persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt in verband met jouw gebruik van het Platform worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en bekend gemaakt door Rehearse in overeenstemming met ons Privacybeleid. Daarnaast maken wij, net als de meeste andere onlinediensten, gebruik van cookies voor een beter inzicht in hoe mensen het Platform gebruiken, zodat we onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren. Ons gebruik van cookies, en hoe deze uit te schakelen, wordt uiteengezet in ons Cookiesbeleid. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren en het Platform te gebruiken, accepteer je tevens de voorwaarden van ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid.

Wijzigingen aan het Platform, accounts en prijzen

Rehearse behoudt zich het recht voor te allen tijde en om welke reden dan ook toegang tot het Platform of een deel daarvan, tijdelijk dan wel permanent, helemaal of alleen voor bepaalde gebieden, op te schorten of te beëindigen. Ingeval van tijdelijke of permanente opschorting, stopzetting, of beëindiging van toegang, zal Rehearse alle redelijke

inspanningen leveren om geregistreerde gebruikers van een dergelijke beslissing vooraf in kennis te stellen.
Je gaat er hierbij mee akkoord dat Rehearse en haar dochtermaatschappijen, de aan haar gelieerde entiteiten, rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden, werknemers, vertegenwoordigers, bestuurders, functionarissen en aandeelhouders niet aansprakelijk zijn jegens jou of derden voor aanpassingen of wijzigingen aan de Website, Apps en/of Diensten die Rehearse mogelijk van tijd tot tijd wenst aan te brengen, of voor beslissingen tot het opschorten, stopzetten of beëindigen van de Website, de Diensten of een of meerdere gedeelten daarvan, of jouw mogelijkheid om deze in een of meer gebieden te openen of te gebruiken.

Rehearse kan te allen tijde en om welke reden dan ook de features van alle soorten accounts wijzigen, en features, producten of accountsoorten nieuw introduceren of intrekken, en kan de prijzen van haar Abonnementen van tijd tot tijd wijzigen. In het geval van een prijsstijging of een wezenlijke beperking van de features van een Abonnement dat jij hebt gekocht, word jij van (een) dergelijke wijziging(en) op de hoogte gebracht en gaan deze wijzigingen pas in bij de eerstvolgende verlenging van je abonnement. In alle andere gevallen waarin Rehearse voorstelt wijzigingen aan te brengen in een bepaald soort Abonnement dat jij hebt gekocht, en waarin het gaat om wezenlijke en voor jou nadelige veranderingen, zal Rehearse jou van de voorgenomen wijzigingen op de hoogte brengen door ten minste zes (6) weken van tevoren een bericht te sturen naar jouw Rehearse-account en/of een e- mail naar het op dat moment bij ons bekende e-mailadres van jouw account. Je bent na een dergelijk bericht niet verplicht het Platform te blijven gebruiken, maar als je jouw account niet op de wijze zoals vermeld in onderstaande paragraaf over Beëindiging niet stopzet gedurende deze termijn van zes (6) weken, word je door jouw gebruik van je account na afloop van die termijn van zes (6) weken geacht de wijzigingen in je Abonnement te hebben geaccepteerd.

Beëindiging

Je kunt deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen door een schriftelijk bericht van beëindiging te sturen aan Rehearse, Van der Burghstraat 9, 3341 GS, HI Ambacht, Nederland, door al Jouw Content van je account, dan wel je gehele account, te verwijderen en het Platform daarna niet meer te gebruiken. Als je een Abonnement hebt en je deze Overeenkomst beëindigt voordat het Abonnement is verlopen, kunnen

we je geen restitutie bieden voor de nog resterende termijn van je Abonnement.
Rehearse kan te allen tijde jouw toegang tot het Platform opschorten en/ of deze Overeenkomst beëindigen (i) indien jij je schuldig hebt gemaakt aan Herhaaldelijke Inbreuken, zoals hierboven uiteengezet; (ii) indien je een of meerdere wezenlijke bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden, met inbegrip van zonder beperking, de bepalingen in de volgende paragrafen: Jouw gebruik van het Platform, Jouw Content, Licentieverlening, en Verklaringen en garanties; (iii) indien Rehearse er naar haar eigen goeddunken voor kiest niet langer toegang tot het Platform te verschaffen in de jurisdictie waarin jij woont of van waaruit jij probeert toegang te krijgen tot het Platform, of (iv) in andere naar het oordeel van Rehearse redelijke omstandigheden. Als je een Abonnement hebt en Rehearse heeft je account opgeschort of beëindigd op grond van (i) of (ii) bovengenoemd, heb je geen recht op restitutie voor de nog resterende termijn van je abonnement. Als je account is beëindigd op grond van (iii) of (iv), heb je eventueel, naar redelijk goeddunken van Rehearse, recht op restitutie.

Is je account eenmaal beëindigd, dan zal Rehearse alle Content op jouw account, dan wel Content die betrekking heeft op activiteit vanaf jouw account (bijvoorbeeld, gegevens met betrekking tot de verspreiding of consumptie van jouw geluidsbestanden), onherroepelijk verwijderen, behalve voor zover wij verplicht dan wel bevoegd zijn dergelijke content, gegevens of informatie voor bepaalde duur te bewaren in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving en/of ter bescherming van onze legitieme zakelijke belangen. Je wordt geadviseerd al het materiaal dat je naar je account hebt geüpload voor beëindiging van je account op te slaan dan wel daarvan een back-up te maken. Rehearse erkent namelijk geen aansprakelijkheid voor materiaal dat na beëindiging van je account onherroepelijk is verwijderd. Rehearse kan jou niet, voor dan wel na beëindiging, .csv bestanden of andere vergelijkbare databestanden met betrekking tot activiteit in verband met je account verschaffen. Deze data zijn voorbehouden aan en alleen toegankelijk via je accountpagina op de Website zolang je account actief is.

Als je het Platform opent via een van onze Apps of via een aan jouw account gekoppelde app van een derde, wordt met het verwijderen van die app niet je hele account verwijderd. Wil je je account verwijderen, dan zul je dit moeten doen vanaf de Accountpagina in je Instellingen op de Website. De bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden die naar hun aard zijn bedoeld van kracht te blijven bij beëindiging of annulering

van de Overeenkomst, blijven bij beëindiging van deze Overeenkomst van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, respectievelijk de paragrafen Jouw account, Jouw Content, Licentieverlening, Verklaringen en garanties, Aansprakelijkheid voor Content, Disclaimer, Beperking van aansprakelijkheid, Vrijwaring, Beëindiging, Overdracht aan derden, Scheidbaarheid, Gehele Overeenkomst, en Toepasselijk recht en jurisdictie.

Overdracht aan derden

Rehearse kan haar rechten en (waar rechtens toegestaan) haar verplichtingen op grond van deze Overeenkomst te allen tijde zonder kennisgeving, geheel of ten dele, overdragen aan een derde, met inbegrip van, zonder beperking, aan personen of entiteiten die (nagenoeg) alle activa of de onderneming van Rehearse verkrijgen. Je mag deze Overeenkomst of de rechten en plichten op grond daarvan niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Rehearse, geheel of ten dele, overdragen aan een derde.

Scheidbaarheid

Wordt een bepaling of worden meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onrechtmatig, nietig of niet-afdwingbaar verklaard, dan wordt die bepaling of worden die bepalingen geacht scheidbaar te zijn en zullen deze bepaling(en) de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden niet aantasten, en zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Gehele overeenkomst

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen, tezamen met het Privacybeleid en het Cookiebeleid, de gehele overeenkomst tussen jou en Rehearse met betrekking tot jouw gebruik van het Platform (anders dan gebruik van API’s van Rehearse waarvoor tevens afzonderlijke [API- gebruiksvoorwaarden] kunnen gelden), en komen in de plaats van alle eventuele voorafgaande overeenkomsten tussen jou en Rehearse. Alle wijzigingen van deze Overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden.

Rechten van derden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend bedoeld om rechten toe te

kennen aan jou en aan Rehearse. Dit doet geen afbreuk aan ons recht om onze rechten of verplichtingen over te dragen aan een derde, zoals uiteengezet in de paragraaf Overdracht aan derden.
Toepasselijk recht en jurisdictie

Behalve waar anderszins vereist op grond van dwingend recht van de Verenigde Staten of een lidstaat van de Europese Unie:
(i) is op deze Overeenkomst het recht van Nederland van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) en de beginselen van collisie (internationaal privaatrecht); en

(ii) gaan jij en Rehearse er hierbij mee akkoord de exclusieve rechtsmacht van de rechtbank in Nederland te erkennen voor de beslechting van alle geschillen, vorderingen of procedures die uit deze Overeenkomst voortvloeien.

De voorgaande bepalingen van deze paragraaf Toepasselijk recht en jurisdictie zijn niet van toepassing op vorderingen van Rehearse tot nakoming van welke soort dan ook. Je erkent dat je, ingeval van een schending van deze Overeenkomst door Rehearse of een derde als gevolg waarvan jij eventueel schade hebt geleden, niet gerechtigd bent een gerechtelijk verbod tot nakoming en dergelijke te eisen tegen Rehearse, ook waar dit betrekking heeft op Jouw Content, en je zult uitsluitend geldelijke schadevergoeding kunnen vorderen, met inachtneming van de in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid.

Beschikbaarstelling

De onderhavige diensten worden aangeboden door Rehearsal B.V., een naar het recht van Nederland opgerichte vennootschap met haar hoofdvestiging aan de Van der Burghstraat 9, 3341 GS, HI Ambacht. Meer informatie over Rehearse is hier beschikbaar. Je kunt contact met ons opnemen door te schrijven naar voornoemd adres of door een e- mail te sturen naar info@rehearse.nl. Ben je een inwoner van de staat Californië, dan kun je deze Gebruiksvoorwaarden per e-mail ontvangen door een brief te sturen naar voornoemd adres met opgave van je e- mailadres en een verzoek om deze Gebruiksvoorwaarden.

Laatst gewijzigd: 28 november 2020

–/–

Rehearse Terms of Use

Welcome to Rehearse, a service of Rehearsal B.V. (“Rehearse”, “we”, “we” or “us”).

The Terms of Use govern your use of Rehearse.nl (the “Website”), our mobile and desktop apps (our “Apps”) and all related players, widgets, tools, applications, data, software, APIs (which are governed by separate API Terms of Use) and other services that Rehearse offers (the “Services”).

These Terms of Use, together with our Privacy Policy, Cookie Policy and other terms and conditions specifically referred to in one or more of these documents, constitute a legally binding agreement (the “Agreement”) between you and Rehearse with respect to your use of the Website, Apps and Services (collectively: the “Platform”).

These Terms of Use are divided into the following sections:

• Acceptance of the Terms of Use. By using Rehearse, you accept and agree to abide by our Terms of Use, Privacy Policy and Cookie Policy.

• Changes to the Terms of Use. This section explains that our Terms of Use may be changed from time to time.

• Description of the Platform. This is a general description of the Platform and the features and functions contained therein.

• Your Rehearse account. This section explains your responsibilities if you choose to create a Rehearse account.

• Your use of the Platform. This section explains what your right to use the Platform entails, as well as the terms and conditions that apply to that use.

• Service Fees for the use of Rehearse Premium

• Your content. This section deals with ownership of your content, and includes your agreement not to upload anything that infringes the rights of another.

• Licensing. This section sets out how your content will be used on Rehearse and includes the consents you grant by uploading your content – for example, the right of other users to listen to your sound files.

• Representations and Warranties. This section contains important commitments and guarantees on your part when you upload content to Rehearse – in particular, your commitment that everything you upload and share is your (intellectual) property and that the rights of others will not be infringed.

• Liability for Content. This section explains that Rehearse is a hosting service and its users are solely responsible for the material they upload to Rehearse.

• Report an infringement. This section explains how you can notify us of any content on Rehearse that you believe infringes your copyright or any other intellectual property right, or that you believe is unlawful, offensive, defamatory or otherwise with our Terms of Use. For more information on how to report copyright infringement, please visit our Copyright Information pages.

• Websites and services of third parties. Via Rehearse you can access other websites and services. This section explains that these are services provided by third parties outside of Rehearse’s control.

• Blocking and removing of content. This section clearly states that Rehearse may block or remove content from the Platform.

• Repeated infringement. Users who repeatedly infringe third party rights or violate our Terms of Use are at risk of having their Rehearse accounts suspended or terminated, as outlined in this section.

• Disclaimer. This section explains that Rehearse cannot guarantee that the Platform will always be available – even a great platform like ours will sometimes have problems.

• Limitation of Liability. This section discusses a number of matters for which Rehearse will not be liable. Make sure you read and understand this section carefully.

• Indemnity. If you use the Platform in a way that leads to damage for us, you must bear responsibility for it.

• Data protection, privacy and cookies. It is very important to us that you understand how we use your personal data. All information is collected, stored and used in accordance with our Privacy Policy, so please make sure you read and understand this policy carefully. Like most websites, we use cookies so that we can analyze how people use Rehearse and continue to improve our services. Our use of cookies is set out in our Cookie Policy. Please note, if you choose not to disable cookies in your browser, you have consented to our cookie use as set out in our Cookie Policy, so please read the policy carefully.

• Changes to the Platform, accounts and prices. From time to time we may be required to make changes to Rehearse. This section sets out the rights you have in that case.

• Termination. This section explains how you can terminate your Rehearse account and the grounds on which we may terminate your use of Rehearse.

• Transfer to third parties. This section addresses Rehearse’s right to assign this Agreement to another person.

• Severability. This is a standard legal provision, which prescribes that all provisions that are not legally valid will be deleted from the Agreement without affecting the legal validity of the other provisions in the Agreement.

• Entire Agreement. Your use of Rehearse is subject to these Terms of Use, our Privacy Policy, Cookie Policy. All changes must be made in writing.

• Rights of third parties. These Terms of Use only apply to the relationship between you and Rehearse.

• Governing Law and Jurisdiction. In general, all our documents are subject to German law.

• Availability. In this section you will find information about Rehearse, for example how to get in touch with us.

Acceptance of Terms of Use

Please read these Terms of Use, the Privacy and Cookie Policy carefully. If you do not agree to any of the provisions in these documents, you should not use the Website, Apps or any other Service. By accessing or using the Platform, creating an account, or by viewing, accessing, streaming, uploading or downloading information or content from or to the Platform, you represent and warrant that you have the Terms of Use, Privacy and Cookie Policy read and understand that you will abide by this, and that you are 18 years of age or older, or that you have reached the age of majority in your jurisdiction, or, if you are not yet 18 years of age or the age of majority in your jurisdiction have achieved that you are 13 years or older and that your parent (s) or legal guardian have given permission for your use of the Platform.

Changes to the Terms of Use

We reserve the right to change, replace or otherwise amend these Terms of Use at any time. The date of the last change is stated at the bottom of these Terms of Use. It is your responsibility to check this page from time to time to see if there have been any updates.

When we update these Terms of Use, we will make this unambiguously clear on the Website. In addition, if a material change is made to these Terms of Use (for example, by law, regulation or for security reasons) after you have created an account, we will notify you in advance, via an email to your Rehearse. account and / or an e-mail to the e-mail address you have provided. Six (6) weeks after such notice, the revised Terms of Use will become effective. You are not obliged to continue to use the Platform after such notice, but if you do not terminate your account within the stated six (6) week period in the manner set out in the Termination section below, and you continue to use the Platform at the end of the said six (6) week period, you will be deemed to have accepted the revised Terms of Use.

Description of the Platform

The Platform is a hosting service. Registered users of the Platform may submit, upload and post audio, text, photos, images, graphics, comments, and other content, data or information (“Content”), which, at

the direction of these registered users, will be stored by Rehearse , and will be able to be shared and distributed by the registered users and other users of the Platform, using the tools and features that are part of the Platform and that are accessible through the Website and Apps, among other things. The Platform also enables registered users to connect with each other and contribute to discussions and it enables all users of the Website, Apps or certain Services (whether or not registered as users of the Platform) to upload and View, listen to and share Content made available by registered users.

We may from time to time release new tools and resources on the Website and new versions of our Apps or introduce other services and / or features for the Platform. These Terms of Use and any additional terms of use we have drawn up for those specific services or features also apply to all new services and features.

Your Rehearse account

You are not required to register to use the Platform. However, access to the Apps and certain Services is only available to registered users. When you register to use the Platform, you provide your name, group subscriber number and email address. Make sure the email address you provide is and remains valid. Your email address and any other information you provide to us will be treated in accordance with our Privacy Policy.

You are responsible for keeping access data confidential and you remain responsible for all use of access data and for any resulting activity, regardless of whether or not you have consented to that activity.

If you have forgotten this information, if information has been stolen, or if you believe that unauthorized third parties have accessed your account, you are advised to notify Rehearse in writing. As appropriate, we reserve the right not to permit, waive, delete, or reassign certain names and permalinks, and in our sole discretion, and may, with or without prior notice, suspend or terminate your account if any activity takes place on that account that, in our sole discretion, could violate these Terms of Use or violate or violate the rights of any third party or applicable law or regulation ( can mean).

You can terminate your account at any time as set out in the Termination

section below.

Your use of the Platform

Provided that you strictly comply with these Terms of Use at all times during your use of the Platform, Rehearse grants you a limited, personal, non-exclusive, revocable, non-transferable right and license to use the Platform to use the and to view posted Content, to listen to the audio Content posted on the Platform – streamed and offline – and to share and download audio Content, using the features of the Platform for which the user who uploaded the relevant Content (the “ Uploader ”) has set the corresponding function, provided these features and audio content are available in your country.

In addition, if you register to use the Platform and provided that you strictly comply with these Terms of Use at all times during your use of the Platform, Rehearse grants you a limited, personal, non-exclusive, revocable, non-transferable right and license. until:

(i) provide, upload or post and keep available Content to and on the Platform only as permitted by these Terms of Use and any other applicable terms posted on the Website from time to time;

(ii) participating in the various common areas of the Website and communicating with other members of the Rehearse community, subject to strict compliance with these Terms of Use and

(iii) the use of Apps and other Services offered as part of the Platform, subject to strict compliance with these Terms of Use and any other terms and conditions applicable to those Apps or Services from time to time. The above licenses are granted under the strict condition that you comply with these Terms of Use at all times during your use of the Platform, including, without limitation, the following:

(i) You may not copy, rip or capture, or attempt to copy, rip or capture audio Content from any part of the Platform, other than by downloading or storing it for offline listening in the event that the relevant Uploader has chosen to permit the downloading or offline listening of the relevant Content.

(ii) It is prohibited at all times to edit, copy, republish, make available or

otherwise disclose, display, perform, transfer, share, distribute, distribute, Content on or from the Platform. or otherwise use or exploit, except (i) at any time during your use of the relevant Content if it is your own, or (ii) where permitted by these Terms of Use, and within the limits set by the Uploader set parameters).

(iii) You may not use Content (other than your own Content) in a manner that creates a separate content service or that part of the Platform is copied.

(iv) You may not use scraping or similar techniques to merge, divert, republish, or otherwise use Content.

(v) You may not employ techniques or use any services, automated or otherwise, that are intended to misrepresent the popularity of your Content on the Platform or your activity on the Platform, including, without limitation, by using bots, botnets, scripts, apps, plugins, extensions or other automated means to create accounts, log in, add followers to your account, play Content, other users (no longer ), send messages, post comments, or otherwise act in your best interest, especially when these activities occur frequently or repeatedly. It is not permitted to offer such techniques or services to other users of the Platform or to promote their availability to other users of the Platform.

(vi) You may not alter or remove or attempt to alter or remove any trademarks, copyrights or other proprietary or legal notices in or on the Platform, or any Content on the Platform (other than your own Content).

(vii) You may not (a) copy or edit the object code of the Website, Apps or Services or allow third parties to do so, (b) reverse any source or object code from any part of the engineer ”, disassemble, decompile, modify or attempt to identify them, (c) circumvent or attempt to circumvent or copy any copy protection or territorial restrictions, or (d) provide yourself with access to information about the management of rights to Content that is not yours.

(viii) You may not use the Platform to upload, post, store, forward, display, copy, distribute, promote, (continue to) make available or otherwise disclose:

• offensive, defamatory, pornographic, or obscene Content, which

encourages or incites violence, terrorism, illegal acts, or hatred based on race, ethnicity, cultural identity, religion, disability, gender, identity or sexual orientation, or otherwise, the reasonable judgment of Rehearse is objectionable;

• information, Content or other material that violates, plagiarises, obscures or infringes the rights of any third party, including, without limitation, copyright, trademark, privacy or publicity rights, confidential information or any other right;

• Content that violates law, regulation, court order, or otherwise, in Rehearse’s reasonable judgment, is illegal or unlawful;

• material of any kind that contains a virus, Trojan horse, spyware, adware, malware, bot, time bomb, worm, or other harmful components that make up the Platform, servers or networks that are part of or connect to the Platform ( possibly) overload, damage or disrupt, or that (possibly) restrict or hinder the use and enjoyment of the Platform for other users, or

• unsolicited or unauthorised advertisements, commercials, spam or any other form of offers. (ix) You must not engage in conduct that would constitute a criminal offence or give rise to civil liability or otherwise violate any law or regulation, nor should you encourage or incite, invite or encourage such conduct promote.

(x) You may not rent, sell or lease access to the Platform or Content on the Platform.

(xi) You must not knowingly impersonate another person or entity or otherwise misrepresent your involvement with any person or entity, for example, by an acc

Service Fees for the use of Rehearse Premium

(i) By registering for the Service, you agree to pay the fees designated for the Premium functions in accordance with this section (i). Subject to your right to terminate the Service prior to the expiration of a Trial Period (defined hereinafter), if any, as described in Section (iii) below, you agree to pay the applicable amounts for the minimum period specified therein. The term “month” (or “monthly”) is defined herein as a 30-day

cycle; “year” (or “annual” or “annually”) is defined as a 365-day cycle. If you access the Service via the iOS platform, payment will be charged to your iTunes Account at confirmation of purchase.

(ii) Your subscription will continue automatically. In the Settings of the app you can see the date your current subscriptions of Premium runs till. All subscriptions require a commitment for a minimum period(s) of time (“Service Level Period”) and, consequently, cannot be cancelled until the end of the Service Level Period. You may, at any time during your subscription period select another annual subscription plan into which to renew, effective at the end of your then-current plan. At the end of your monthly or annually subscription it will automatically be renewed unless you cancel your subscription or stop your payments. All fees and charges are nonrefundable.

(iii) The fees, charges and payments hereunder do not include and you are solely responsible for paying any taxes, duties, government levies or other charges imposed by a taxing or other regulatory authority relating to your use of the Service. You are solely responsible for arranging payment for any and all additional or premium charges for your use of any third party services via the Service.

(iii) REHEARSAL BV RESERVES THE RIGHT, AT ANY TIME, TO CHANGE ITS FEES AND BILLING METHODS, INCLUDING THE ADDITION OF SUPPLEMENTAL FEES OR SEPARATE CHARGES FOR CONTENT, OR SERVICES PROVIDED BY REHEARSE.

Your content

All audio, text, photos, images, graphics, comments, and other content, data or information that you upload, store, forward, provide, exchange or make available to or via the Platform (hereinafter referred to as “Your Content”) is by generated by you and your exclusive (intellectual) property and is solely under your control, not by or of Rehearse.

Rehearse does not claim any ownership rights in Your Content, and you hereby expressly acknowledge and agree that Your Content is and remains your sole responsibility.

Without prejudice to the terms and conditions set out under Your use of the Platform, you may not upload, store, distribute, send, forward,

display, perform, make available, or continue to make available, or otherwise disclose any Content without having the necessary rights. In particular, any unauthorised use of copyrighted material in Your Content (by, among other things, duplicating, distributing / distributing, modifying, editing, disclosing, performing, making derivative works, making available or otherwise communicating to it public via the Platform), regardless of whether this is unauthorised or will become later, may infringe the rights of third parties and is strictly prohibited. Any breach may lead to termination of your access to the Platform, as set out in the Recurring Breaches section below, and may also lead to civil or criminal prosecution by or on behalf of the relevant entitled party.

We may from time to time invite you or provide you with the means to provide feedback about the Platform. The feedback you provide in such a case will be considered non-confidential and Rehearse has the right, but not the obligation, to make unlimited use of such feedback.

Licensing

By uploading or posting Your Content to the Platform, you initiate an automated process for transcoding audio Content and instruct Rehearse to store Your Content on servers, from which you can use, reproduce, transmit, control and permit distribution, public display, public performance, provision (including whether users will be permitted to listen to your Content offline) and other disclosure of Your Content on the Platform and elsewhere where the Services are used. To the extent necessary for Rehearse to provide you with the above hosting services, to perform the tasks set out in these Terms of Use, including the distribution of advertising or other promotional materials on our Platform and / or to facilitate your use of the Platform possible, you hereby grant us the necessary licenses on a limited, worldwide, non-exclusive, royalty-free and fully paid basis.

By uploading Your Content to the Platform, you also grant a limited, worldwide, non-exclusive, royalty-free, fully paid license to other users of the Platform, and to operators and users of other websites, apps and / or platforms with which Your Content has been shared, to use, copy, listen offline, repost, transmit or otherwise distribute, publicly display, publicly perform, edit, take as a basis for derivative works, Your Content, compile, make available and otherwise make public, using the features of the Platform from time to time, and within the parameters set by you

when using the Services. You can limit the availability of certain Content to other users of the Platform and users of Linked Services at any time by using the management module for any sound you upload, subject to the provisions of the Disclaimer below. Notwithstanding the foregoing, these Terms of Use do not confer any rights whatsoever on any other user of the Platform with regard to your (trade) name, logo, brand and / or service mark that you have uploaded as part of Your Content (for example, your profile picture) (“Marks”), subject to the right to reproduce, publish, make available and otherwise disclose those Marks, automatically and unaltered, in the context of reposting audio files with which you relate those Marks brought.

The licenses in this section are granted separately for each Content item uploaded by you to the Platform. Licenses in respect of audio content, and images or text in your account, will (subject to the next section of these Terms of Use) automatically terminate when you delete such Content from your account. Removal of audio Content from your account will automatically result in the affected files being deleted from Rehearse’s systems and servers. If you have made (part of) Your Content available for offline listening, after an item of Your Content has been deleted or the ability for other users to listen to this Content offline has been removed, Content may temporarily remain available to other users of the Platform. if they have the relevant Content stored on their devices for offline listening.

All Content except Your Content is the property of the relevant Uploader, and is or may be copyright, trademark or other (intellectual) property rights. You may not download, reproduce, distribute, transmit, re-upload, re-release, display, sell, license, make available or otherwise disclose or exploit such Content for any purpose. except via the features of the Platform from time to time and within the parameters set by the Uploader on the Platform or with the express written permission of the Uploader. When you repost or include Content from another user in a playlist or station, or when you listen to Content from another user offline, you do not acquire any (intellectual) property right in that Content. Subject to the rights expressly granted in this section, the relevant Uploader retains all rights to the Content.

Representations and Warranties

You hereby declare and guarantee to Rehearse as follows:

(i) Your Content – and all individual components thereof – is an original work of yours, or you have obtained all of the rights, licenses, consents and / or permissions necessary for its use at any time for any conceivable use and (if and where relevant) you authorize Rehearse to use Your Content and all parts thereof in accordance with these Terms of Use, including, without limitation, the right to upload, reproduce, store, transmit, distribute, share, display, perform, make available (including offline listening) and otherwise disclose, on, by or through the Platform, all Services and Linked Services.

(ii) Your Content and its availability on the Platform does not infringe or violate and will not infringe or violate the rights of any third party, including, without limitation, intellectual property rights, performing rights, privacy or publicity rights , or rights to confidential information.

(iii) You have obtained from all persons appearing in Your Content all necessary licenses and / or consents for the inclusion of their name, voice, performance or likeness in Your Content and for disclosure thereof on the Platform and through Linked Services.

(iv) Your Content, including any messages you may post on the Website, is not and will not be unlawful, offensive, defamatory, pornographic, or obscene, and will not promote or incite violence, terrorism, illegal acts or hatred based on race, ethnicity, cultural identity, religion, disability, gender, identity or sexual orientation.

(v) Your Content does not create, now and in the future, any liability on the part of Rehearse, its subsidiaries, its affiliated entities, its successors in title, assigns, or their respective employees, agents, directors, officers and / or shareholders. Rehearse reserves the right to remove Your Content, suspend or terminate your access to the Platform and / or use any legal remedies if we believe that Your Content violates the above representations or warranties, or that it otherwise infringes the rights of another person or is in violation of law or regulation.

Liability for Content

You hereby acknowledge and agree that Rehearse (i) stores content and other information at the direction, request and consent of its users, (ii) acts only as a passive gateway and / or host for the upload, storage and

distribution of such content, and (iii) does not play an active role and is not helpful in the presentation or use of the content. You are solely responsible for all Content that you upload, post or distribute to, on or through the Platform, and to the extent permitted by law, Rehearse excludes all liability for all content (including Your Content) as well as for the related activities of its users.

You hereby acknowledge and agree that Rehearse cannot and will not monitor the content created and uploaded by its users, and that neither Rehearse nor its subsidiaries, its affiliated entities, its successors in title, assigns, employees, agents, directors, officers and shareholders have any obligation, and that they can monitor the Platform for inappropriate content or content that (may) infringe the rights of third parties, or that has otherwise been uploaded in violation of these Terms of Use or applicable law, but that it cannot do so. takes on some obligation.

Rehearse and its subsidiaries, its affiliated entities, its successors in title, assigns, employees, agents, directors, officers and shareholders hereby exclude, to the fullest extent permitted by law, all liability that may arise from content that users have uploaded to the Platform, including including, but not limited to, claims for infringement of intellectual property rights, privacy or publicity rights, claims related to the publication of offensive, defamatory, pornographic or obscene material, or claims as to its completeness, correctness, prevalence or reliability of information provided by users of the Platform. By using the Platform, you irrevocably waive the right against Rehearse or its subsidiaries, its affiliated entities, successors in title, assigns, employees, agents, directors, officers or shareholders to make a claim on any of the above grounds.

Report an infringement

If you find content on the Platform that you believe infringes your copyright, you can report it to us using one of the methods listed on our Copyright Information pages.

If you prefer to report in writing, please provide us with at least the following information:

• a statement that you have found Content on Rehearse that infringes your copyright or the copyright of a third party on whose behalf you are

authorised to act;

• a description of the copyrighted work (s) that you believe have been infringed;

• a description of the Content that you believe has been infringed and the Rehearse URL (or URLs) under which this Content can be found;

• your full name, address and telephone number, a valid email address where you can be reached, and, if you have one, your Rehearse username;

• a statement by you that you have a good faith belief that the disputed use of the material is not authorised by the copyright owner or its agent or that such use is prohibited by law, and

• a statement by you that the information in your report is accurate and that you are authorised to act on behalf of the owner of the allegedly infringed exclusive right.

E-mail your report to us via info@rehearse.nl and / or send it by post to the following address:

Rehearsal B.V.
Van der Burghstraat 9 3341 GS HI Ambacht The Netherlands

The above procedure applies only to copyrights. If you find Content that you believe violates your trademark rights, email your report to info@rehearse.nl. In all other instances where you find Content that infringes or conflicts with one or more of your other rights, and that you judge to be defamatory, pornographic, obscene, racist or otherwise generally offensive, or that you believe is a Imitation, insult or spam or that you otherwise assess as a violation of these Terms of Use or applicable law, you can report this to us at info@rehearse.nl.

Websites and services of third parties

The Platform may provide you with access to third party websites, databases, networks, servers, information, software, programs, systems, directories, applications, products or services, including, without limitation, linked services (hereinafter referred to as “External
Services” ).

Rehearse does not control or control External Services and is not and cannot be responsible for their content, operation or use. By linking or otherwise providing access to External Services, Rehearse makes no representation, warranty or endorsement, express or implied, as to the legality, correctness, quality or authenticity of any content, information or services providing such External Services. .

External Services may have their own terms of use and / or privacy policies, and the practices and requirements may differ from those that Rehearse has for its Platform. You are responsible for reading any terms of use, privacy policy, or other terms that apply to your use of these External Services; using these External Services is at your own risk. You are advised to conduct a reasonable investigation before entering into any transaction, financial or otherwise, online or offline, with any third party related to External Services.

External services

You are responsible for taking the necessary precautions to protect yourself against fraud when using External Services, and to protect your computer system from viruses, worms, Trojans, and other harmful or destructive content and harmful and destructive material that may be contained in or arise from the External Services.

Rehearse disclaims all responsibility or liability for damages resulting from your use of the External Services, and you hereby irrevocably waive any claims against Rehearse with respect to the content or operation of the External Services.

Blocking and removing content

Notwithstanding the fact that Rehearse has no legal obligation to monitor the content on the Platform, Rehearse reserves the right to block, remove or delete content at any time, and to restrict access to content

for any reason. also and without accepting any liability for this, including, without limitation, if Rehearse has reason to believe that the content in question constitutes or may infringe the rights of third parties, has been uploaded or posted in violation of these Terms of Use, or applicable law, or is otherwise unacceptable to Rehearse.

Also, keep in mind that individual Uploaders have control over the audio content they store in their account from time to time, and may remove any audio content or other content without notice. You are not entitled to continuous access to any particular item of any content and Rehearse will not be liable if you lose access to a particular item due to it being removed from the Platform, by Rehearse or the relevant uploader.

Repeated Violations

Rehearse will suspend or terminate your access to the Platform if, in Rehearse’s reasonable judgment, you have repeatedly violated these Terms of Use.

When, in accordance with our reporting process or applicable law, we receive valid notice from a third party that Your Content infringes that third party’s copyright, we will send you a written warning to that effect. Any user who has received more than two of these alerts runs the risk that their access to the Platform will be terminated with immediate effect.

We will also suspend or terminate your account without notice if we are ordered to do so by a court, and / or as otherwise determined at the sole discretion of Rehearse. Please note, there will be no refunds to Licensees whose account has been terminated as a result of a repeated breach or violation of these Terms of Use.

Disclaimer

THE PLATFORM, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE WEBSITE, THE APPS AND ANY CONTENT AND SERVICES ACCESSIBLE THROUGH THE WEBSITE, THE APPS, THE SERVICES OR OTHERWISE, ARE PROVIDED “AS IS”, “AS AVAILABLE”, AND “WITH ALL FAULTS”.

Rehearse DOES REASONABLY TRUE TO CORRECT ANY ERRORS AND DEFECTS IN THE PLATFORM AS QUICKLY AS PRACTICALLY

Feasible AFTER CLEARING ITS ATTENTION, BUT Rehearse MAKES NO COMMITMENTS, MAKES NO WARRANTIES OR MAKES ANY REPRESENTATION OR IMPLIED ANY WARRANTIES WITH REGARD TO THE WEBSITE, THE APPS, THE SERVICES, OR ANY PART OR SECTION THEREOF, CONTENT, OR LINKED SERVICES OR OTHER EXTERNAL SERVICES. Rehearse DOES NOT WARRANT THAT YOUR USE OF THE PLATFORM WILL BE UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE, OR ERROR-FREE, THAT DEFECTS WILL BE CORRECTED OR THAT THE PLATFORM OR ANY PART OR PORTIONS THEREOF, THE CONTENT, OR THE SERVERS ON WHICH THE PLATFORM RUNS FREE OF OTHER HAVE OR WILL BE HARMFUL COMPONENTS. Rehearse DOES NOT GUARANTEE THAT TRANSMISSION OF CONTENT UPLOADED TO THE PLATFORM WILL BE SECURE OR THAT ELEMENTS OF THE PLATFORM THAT MUST PREVENT UNAUTHORIZED ACCESS, UNAUTHORIZED SHARING, OR UNAUTHORIZED DOWNLOADING OF CONTENT WILL NOT BE EFFECTLY USED IN ALL CASES. IS LAWFUL IN A CERTAIN JURISDICTION.

Rehearse AND ITS SUBSIDIARIES, ITS AFFILIATES, SUCCESSORS AND ASSIGNS, AND THEIR RESPECTIVE EMPLOYEES, AGENTS, DIRECTORS, OFFICERS AND SHAREHOLDERS, METHODS PERMITTED EXTENT OF LAW, ALL ABOVE WARRANTIES AND ALL OTHERS DO NOT EXPRESS WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF NON- INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IF THE LAW OF JURISDICTION PROHIBITS THE DISCLAIMER OF IMPLIED OR OTHER WARRANTIES, AS SET FORTH ABOVE, THE ABOVE DISCLAIMERS WILL NOT APPLY TO THE EXTENT THE RIGHT OF THAT JURISDICTION APPLIES TO APPLICABLE.

Limitation of Liability

THE TOTAL LIABILITY OF Rehearse UNDER THIS AGREEMENT WITH YOU WILL IN NO EVENT BE MORE THAN 100 EUROS OR THE AMOUNT OF THE AMOUNTS PAID BY YOU TO Rehearse DURING THE LAST TWELVE (12) MONTHS FOR THE SERVICES SUBJECT TO THE CLAIMS .

Rehearse AND ITS SUBSIDIARIES, ITS AFFILIATED ENTITIES, SUCCESSORS, AND ASSOCIATES, AND THEIR RESPECTIVE EMPLOYEES, AGENTS, DIRECTORS, OFFICERS AND SHAREHOLDERS ARE NOT LIABLE FOR:

1 LOSS OR DAMAGE RESULTING FROM:

(A) THE FACT THAT YOU ARE NOT ABLE TO OPEN OR USE THE PLATFORM OR ANY PART OR PORTION THEREOF, OR TO ACCESS CONTENT OR EXTERNAL SERVICES THROUGH THE PLATFORM;

(B) CHANGES THAT Rehearse MAY MAKE TO THE PLATFORM OR ANY PORTION THEREOF, OR A TEMPORARY OR PERMANENT SUSPENSION OR TERMINATION OF ACCESS TO THE PLATFORM OR CONTENT IN OR FROM ANY AREA (S);

(C) ACTIONS TAKEN AGAINST YOU BY A THIRD PARTY RELATING TO AN ALLEGED INFRINGEMENT OF THIRD PARTY’S RIGHTS IN CONNECTION WITH YOUR CONTENT OR USE OF THE PLATFORM, OR ANY ACTION TAKEN UNDER AN INVESTIGATION OR INVESTIGATION BY Rehearse RELEVANT LAW ENFORCEMENT AUTHORITY REGARDING YOUR USE OF THE PLATFORM;

(D) ERRORS OR DEFECTS IN THE TECHNICAL OPERATION OF THE PLATFORM, OR ANY INACCURACY OR LACK IN CONTENT OR INFORMATION RELATED TO IT;

(E) YOUR FAILURE TO PROVIDE TO Rehearse THE ACCURATE OR COMPLETE INFORMATION OR PROPERLY HOLDING YOUR USERNAME OR PASSWORD;

(F) MISCONDUCT BY OTHER USERS OR THIRD PARTIES USING THE PLATFORM, IN PARTICULAR BREACH OF THE AGREEMENT;

1 LOSS OF OR DAMAGE TO COMPUTER HARDWARE OR SOFTWARE, LOSS OF DATA (INCLUDING YOUR CONTENT), OR LOSS OR DAMAGE DUE TO A SECURITY Leak, AND / OR

LOSS OF PROFIT OR OTHERWISE LOST BY YOU AS THE UNFORESEIBLE RESULT OF A BREACH OF THESE TERMS OF USE BY Rehearse. LOSSES ARE FORESEEABLE WHEN YOU AND

Rehearse COULD HAVE EXPECTED THESE LOSSES AT THE TIME YOU AGREE TO THESE TERMS OF USE. INDIRECT LOSS, SUCH AS A MISSED OPPORTUNITY, IS THEREFORE NOT SEEN AS A FORESEEABLE LOSS.

ANY CLAIM OR CLAIM ARISING OUT OF OR RELATED TO YOUR USE OF THE PLATFORM MUST BE REPORTED TO Rehearse ASAP.

MAY NOT ALLOW THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES UNDER APPLICABLE LAW, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. IN SUCH CASES YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THESE LIMITATIONS AND EXCLUSIONS REFLECT A REASONABLE AND FAIR RISK SHARING BETWEEN YOU AND Rehearse AND THAT THE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF THE AGREEMENT BETWEEN YOU AND Rehearse ARE DEALLY RESPONSIBLE FOR YOU AND Rehearse. UP TO THE MAXIMUM LEGAL HEIGHT.

NOTHING IN THESE TERMS OF USE CONSTITUTES OR EXCLUDES THE LIABILITY OF Rehearse, ITS SUBSIDIARIES, SUCCESSORS, ACQUIRITORS, OR THEIR RESPECTIVE EMPLOYEES, AGENTS, OR EMPLOYEES, EMPLOYEES, OR EMPLOYEES, OR EMPLOYEES, EMPLOYEES, OR EMPLOYEES (OF EMPLOYEES / EMPLOYERS). THEIR NEGLIGENCE, (II) FOR ANY FORM OF FRAUD OR DEATH, (III) FOR DAMAGES AS A RESULT OF INTENTIONAL OR GROSS NEGLIGENCE, OR (IV) IN CASE OF ANY LIABILITY THAT CANNOT BE LIMITED OR EXCLUDED BY LAW.

Indemnification

You hereby agree to indemnify, defend and hold harmless Rehearse, its successors in title, assigns, its affiliated entities, representatives, directors, officers, employees and shareholders from all claims, liabilities, damages, losses and costs , including reasonable attorneys’ fees, as a result of:

(i) your violation of these Terms of Use;

(ii) claims by third parties based on a copyright or other intellectual property right infringement or a breach of privacy arising from the

hosting of Your Content on the Platform, and / or your making it available to other users of the Platform, and / or the actual use of Your Content by other users of the Platform or Linked Services in accordance with these Terms of Use and the parameters set by you for the distribution and sharing of Your Content;

(iii) activity related to your account, either by you or by any other person opening your account with or without your consent, unless such activity was caused by the act or omission of Rehearse.

Data protection, privacy and cookies

Any personal data that you provide to us in connection with your use of the Platform will be collected, stored, used and disclosed by Rehearse in accordance with our Privacy Policy. In addition, like most other online services, we use cookies to better understand how people use the Platform so that we can continue to improve our services. Our use of cookies, and how to disable them, is set out in our Cookies Policy. By accepting these Terms of Use and using the Platform, you also accept the terms of our Privacy Policy and Cookie Policy.

Changes to the Platform, Accounts and Prices

Rehearse reserves the right to suspend or terminate access to the Platform or any part of it at any time and for any reason, temporarily or permanently, in whole or only for certain areas. In the event of temporary or permanent suspension, cessation, or termination of access, Rehearse will make all reasonable efforts to provide registered users with advance notice of such decision.

You hereby agree that Rehearse and its subsidiaries, its affiliated entities, successors in title, assigns, employees, representatives, directors, officers and shareholders will not be liable to you or any third party for any modifications or changes to the Website, Apps and / or Services that Rehearse may wish to provide from time to time, or for decisions to suspend, discontinue or terminate the Website, the Services, or any portion thereof, or your ability to access or access them in one or more areas. use.

Rehearse may at any time and for any reason change the features of all account types, introduce or withdraw new features, products or account

types, and may change the prices of its Subscriptions from time to time. In the event of a price increase or a material limitation of the features of a Subscription that you have purchased, you will be notified of such change (s) and these changes will not take effect until the next renewal of your subscription. In all other cases where Rehearse proposes to make changes to a particular type of Subscription that you have purchased, and where changes are material and which are harmful to you, Rehearse will notify you of the intended changes by at least six (6) ) send a message to your Rehearse account weeks in advance and / or an email to the email address of your account known to us at that time. You are not obliged to continue to use the Platform after such notice, but if you do not cancel your account in the manner stated in the Termination section below during this six (6) week period, your use of your account will after that period of six (6) weeks is deemed to have accepted the changes to your Subscription.

Termination

You may terminate this Agreement at any time by sending a written notice of termination to Rehearse, Van der Burghstraat 9, 3341 GS, HI Ambacht, The Netherlands, by removing all of Your Content from your account, or your entire account, and Platform cannot be used afterwards. If you have a Subscription and you terminate this Agreement before the Subscription has expired, we cannot offer you a refund for the remaining term of your Subscription.

Rehearse may suspend your access to the Platform and / or terminate this Agreement at any time (i) if you are guilty of Recurring Breaches, as set out above; (ii) if you have violated one or more essential provisions of these Terms of Use, including without limitation, the provisions of the following paragraphs: Your Use of the Platform, Your Content, License Grant, and Representations and Warranties; (iii) if Rehearse chooses in its sole discretion to no longer provide access to the Platform in the jurisdiction in which you reside or from which you are attempting to access the Platform, or (iv) in any other reasonable circumstances. If you have a Subscription and Rehearse has suspended or terminated your account under (i) or (ii) above, you are not entitled to a refund for the remaining term of your subscription. If your account is terminated under (iii) or (iv), you may be entitled to a refund, at Rehearse’s reasonable discretion.

Once your account is terminated, Rehearse will irrevocably delete all Content on your account, or Content related to activity from your account (for example, data related to the distribution or consumption of your sound files), except to the extent that we are obliged or are authorized to retain such content, data or information for a specified period of time in accordance with applicable laws and regulations and / or to protect our legitimate business interests. You are advised to save or back up any material uploaded to your account prior to account termination. Rehearse does not accept any liability for material that is irrevocably removed after termination of your account. Rehearse cannot provide you, before or after termination, .csv files or other similar data files related to activity in connection with your account. This data is reserved for and only accessible through your account page on the Website as long as your account is active.

If you access the Platform through one of our Apps or through a third party app associated with your account, deleting that app will not delete your entire account. If you want to delete your account, you will have to do this from the Account page in your Settings on the Website. The provisions of these Terms of Use, which by their nature are intended to survive termination or cancellation of the Agreement, will survive termination of this Agreement, including, but not limited to, the Your Account, Your Content sections, respectively. License Grant, Representations and Warranties, Liability for Content, Disclaimer, Limitation of Liability, Indemnity, Termination, Assignment to Third Parties, Severability, Entire Agreement, and Governing Law and Jurisdiction.

Transfer to third parties

Rehearse may transfer its rights and (where permitted by law) its obligations under this Agreement at any time without notice, in whole or in part, to any third party, including, without limitation, to any person or entity that owns or substantially all of its assets. or obtain Rehearse’s company. You may not assign this Agreement or the rights and obligations under it, in whole or in part, to a third party without the prior written consent of Rehearse.

Severability
If any provision or provisions of these Terms of Use are declared

unlawful, void, or unenforceable, that provision or provisions will be deemed severable and such provision (s) will affect the validity and / or enforceability of the remaining provisions of the Terms of use, and the other provisions will remain in full force.

Entire agreement

These Terms of Use, together with the Privacy Policy and Cookie Policy, constitute the entire agreement between you and Rehearse with respect to your use of the Platform (other than use of Rehearse APIs which may also be subject to separate [API Terms of Use]), and are incorporated into the location of any prior agreements between you and Rehearse. All changes to this Agreement must be in writing.

Rights of third parties

These Terms of Use are solely intended to assign rights to you and to Rehearse. This is without prejudice to our right to transfer our rights or obligations to a third party as set out in the Transfer to Third Party section.

Governing Law and Jurisdiction

Except where otherwise required by mandatory law of the United States or a member state of the European Union:

(i) the law of the Netherlands is applicable to this Agreement, with the express exception of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna Sales Convention) and the principles of conflict of law (private international law); and

(ii) you and Rehearse hereby agree to recognize the exclusive jurisdiction of the courts in the Netherlands for the resolution of any dispute, claim or proceeding arising out of this Agreement.

The foregoing provisions of this section Governing Law and Jurisdiction do not apply to claims by Rehearse for performance of any kind. You acknowledge that, in the event of a breach of this Agreement by Rehearse or a third party as a result of which you may have suffered damage, you are not entitled to demand judicial prohibition of performance or the like against Rehearse, including where it relates to

Your Content, and you will only be able to claim monetary damages subject to the limitations of liability contained in these Terms of Use.

Availability

The present services are offered by Rehearsal B.V., a company incorporated under Dutch law with its principal place of business at Van der Burghstraat 9, 3341 GS, HI Ambacht. More information about Rehearse is available here. You can contact us by writing to the above address or by sending an e-mail to info@rehearse.nl. If you are a resident of the State of California, you may receive these Terms of Use by email by sending a letter to the above address, stating your email address and requesting these Terms of Use.

Last modified: November 28, 2020